سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
مدیر گروه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه الزهرای مشهد 
استاد راهنما 
 
 
علمی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
مدرس 
 
 
-----