تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
علوم قران 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
اجتهاد